...
Facebook
YouTube
Pinterest
Instagram
Tiktok

Załącznik do zarządzenia Nr 6/2023
Kierownika Centrum Informacji w Chojnie
z dnia 1 czerwca 2023 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WIEŻY ORAZ TARASU WIDOKOWEGO KOŚCIOŁA
MARIACKIEGO W CHOJNIE PRZEZ ZWIEDZAJĄCYCH

 1. Wieża oraz taras widokowy Kościoła Mariackiego w Chojnie jest obiektem ogólnodostępnym, czynnym
  dla osób zwiedzających. Aktualne dni i godziny otwarcia znajdują się na stronie ci@chojna.pl Ponadto dla grup
  zorganizowanych istnieje możliwość innego terminu zwiedzania, po wcześniejszym umówieniu (minimum
  14 dni przed datą zwiedzania) pod nr telefonu 725796880.
 2. Podstawą wejścia na wieżę oraz taras widokowy na wieży jest posiadanie ważnego biletu wstępu lub
  zaproszenia.
 3. Przebywanie oraz korzystanie z wieży odbywa się na własną odpowiedzialność.
 4. Przed wejściem na wieżę oraz taras widokowy na wieży należy dokonać zakupu biletu wstępu zgodnie
  z cennikiem opłat. Aktualny cennik znajduje się na stronie internetowej: ci@chojna.pl.
 5. Wstęp ze zniżką przysługuje:
  ·Dzieciom i młodzieży uczącej się, za okazaniem legitymacji szkolnej;
  ·Posiadaczom Karty Dużej Rodziny;
  -Emeryci/Renciści
  -Osoby niepełnosprawne
  ·Grupom od 10 osób,
 6. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi lub wymianie.
 7. Faktury wystawiane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami na rzecz osób, instytucji i podmiotów
  gospodarczych w Centrum Informacji w Chojnie.
 8. Ze względów bezpieczeństwa obowiązują ograniczenia dotyczące liczby osób jednocześnie
  przebywających na wieży oraz tarasie widokowym na wieży – maksymalnie do 10 osób. Maksymalny czas
  przebywania na wieży oraz tarasie widokowym na wieży to 15 minut.
 9. Osoby poniżej 16 roku życia mogą przebywać oraz korzystać z tarasu widokowego na wieży tylko pod
  opieką osób dorosłych. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie. Dzieci do balustrad
  mogą podchodzić tylko w bezpośrednim towarzystwie osób dorosłych.
 10. Wejście na wieżę oraz tarasy widokowe na wieży wymaga pokonania stopni w wąskiej klatce schodowej,
  bez możliwości długotrwałego odpoczynku po drodze.
 11. Wszystkie osoby z medycznymi przeciwskazaniami powinny rozważyć własne możliwości oraz
  zachować szczególną ostrożność.
 12. Podczas wchodzenia, przebywania i schodzenia na wieżę oraz taras widokowy na wieży należy zachować
  szczególną ostrożność. Obowiązuje pierwszeństwo dla osób schodzących.
 13. Zabrania się wstępu na wieżę oraz taras widokowy na wieży osobom nietrzeźwym lub pod wpływem
  środków o podobnym działaniu, a także zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu, zakłóca
  porządek zwiedzania i narusza ogólnie przyjęte normy zachowania się w miejscach publicznych.
 14. Zabrania się wnoszenia na teren wieży oraz tarasu widokowego na wieży wszelkiej broni, amunicji,
  przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne oraz materiałów toksycznych, łatwopalnych
  i wybuchowych.
 15. Na terenie wieży oraz tarasu widokowego na wieży obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów
  tytoniowych i e-papierosów.
 16. Zabrania się na wieży oraz tarasie widokowym na wieży:
  ·Zrzucania wszelkich przedmiotów,
  ·Wspinania się po elementach konstrukcji zabezpieczającej,
  ·Wspinania się po elewacji,
  ·Wspinania się oraz wychylania się przez barierkę zabezpieczającą,
  ·Hałasowania,
  ·Uszkadzania elementów konstrukcji i jej wyposażenia, niszczenia sprzętu,
  ·Nanoszenia napisów na elementach konstrukcji i jej wyposażenia,
  ·Wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów-przewodników,
  ·Biegania po schodach wewnątrz wieży.
 17. Na terenie wieży oraz tarasie widokowym na wieży należy zachować spokój w czasie zwiedzania
  i podporządkować się zaleceniom przewodnika/pracownika.
 18. Zakup biletu oraz wejście na teren Kościoła Mariackiego w Chojnie oznacza akceptację postanowień
  niniejszego regulaminu przez wszystkich zwiedzających.
 19. Pracownik ma prawo wyprosić osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu,
  stwarzające zagrożenie dla siebie i innych osób przebywających na wieży lub tarasie widokowym na wieży bez
  obowiązku zwrotu poniesionych kosztów wstępu.
 20. Parafia Rzymskokatolicka Kościoła pw. Świętej Trójcy w Chojnie będąca dysponentem nieruchomości,
  a także Gmina Chojna – Centrum Informacji nie ponoszą odpowiedzialności za żadne wypadki i zdarzenia
  spowodowane nieprzestrzeganiem zarówno regulaminu jak i ogólnych zasad BHP.
 21. Część kościelna jest wyłączona ze zwiedzania, wejście do kościoła wyłącznie w celach sprawowania
  kultu religijnego.
D4499495-36F1-4059-AD81-3BD953F86302_Regulamin-korzystania-z-wiezy-Kosciola-Mariackiego_MACIEJ

Translate
Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.