...

Brama Barnkowska (Myśliborska) 

nazwa od miejscowości Barnkowo. Brama posiada drugą nazwę-Myśliborska. Stanowiła wjazd do miasta od wschodu. Zbudowana z cegły, na planie kwadrat, na kamiennym cokole (cokół najprawdopodobniej to pozostałość po starszej kamiennej budowli). Przebudowana w I połowie XV wieku, później podwyższona. Budowla dwustopniowa. Stopień dolny posiada wysokość 15 metrów, czterokondygnacyjny, bogato zdobiony architektonicznie. Stopień górny dwukondygnacyjny zwieńczony spiczastym hełmem. W środku bramy umieszczony przejazd bramny.

Translate
Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.